Voorwaarden rijopleiding


Afspraken rijschool
Rijschool John Nix en kandidaten moeten zich aan de volgende afspraken houden:

Artikel 1

1. Je krijgt praktijkles van de rijschoolhouder/instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Hij heeft een geldige bevoegdheidspas.
2. De lesauto voldoet aan alle eisen en is voorzien van alle verplichte middelen die gesteld zijn door het CBR als lesauto.
3. Je krijgt steeds les van één en dezelfde persoon.
4. Je T.T.T./examen aanvraag wordt in overleg gedaan bij het CBR zodra je er klaar voor bent.
5. Een vastgelegd T.T.T./examen kan niet meer ongedaan worden gemaakt tenzij hiervoor een reden wordt gegeven, die voldoet aan de eisen die vermeld staan onder de voorwaarden van het CBR. Eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van de kandidaat.
6. Je legt het rijexamen in principe af in de auto waarin je rijles hebt gehad. Indien dit niet, om welke reden dan ook niet kan, dan zorgt de Autorijschool John Nix voor een vergelijkbare vervangende auto.
7. Autorijschool John Nix heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor wij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een geschikte bedrijfsverzekering afgesloten.

Artikel 2

1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft Autorijschool John Nix het recht om je rijles toch in rekening te brengen.
2. Je mag je rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk en telefonisch, want als binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft Autorijschool John Nix het recht je deze les in rekening te brengen. Zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.
3. Afzeggen of verschuiven kan altijd telefonisch, dan kan er gelijk een nieuwe afspraak ingepland worden.
4. De laatste 2 weken voor het examen mogen geen lessen meer afgezegd of verschoven worden, wordt dit toch gedaan worden deze lessen doorberekend.
5. Bij een tussentijdse toets en bij het examen moet je geslaagd zijn voor je theorie en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
6. Je rijopleiding (pakket) mag niet langer dan 2 weken worden stopgezet (mits overmacht wordt aangetoond of door een andere reden welke met de rijschool is besproken en geaccepteerd).
7. Mocht je om wat voor reden dan ook langer dan een half jaar niks meer van je hebben laten horen dan vervallen alle tegoeden en rechten.

Artikel 3

1. Het is gebruikelijk dat je contant betaald in de auto, na elke praktijkles. Theoriemateriaal dient tevens contant betaald te worden aan de instructeur.
2. Heb je een lespakket afgesproken, dient dit gelieve contant betaald te worden in één keer aan de instructeur, vooraf aan de start van de opleiding.
3. Indien de aangeboden pakketlessen (35 praktijklessen) niet voldoende zijn voor het behalen van het praktijkexamen, dan kunnen er losse lessen gevolgd worden. De dan geldende lesprijs zal in rekening worden gebracht en dient contant betaald te worden aan de instructeur in de auto.
4. Vraag altijd bij een contante betaling een kwitantie, dit is voor jou het betalingsbewijs. Een verkocht lespakket blijft zijn waarde houden tot 6 maanden na dagtekening.
5. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, heeft Autorijschool John Nix het voorrecht om een incassobureau in te schakelen, de extra kosten zijn dan voor rekening van de kandidaat.

Artikel 4

1. We gaan ervan uit, dat je bij de examenaanvraag, samen met je instructeur, alle benodigde gegevens/papieren ondertekend zijn en ingeleverd. Aanvraag wordt pas ingediend als examenprijs betaald is.
2. Autorijschool John Nix doet er alles aan om een eventueel herexamen na de vastgestelde minimum wachttijd van 2 weken door het CBR, z.s.m. te in te plannen.
3. Stel dat jouw (her) examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:

 • -    Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die niet aan de rijschool toegerekend kunnen worden, dan dien je het examenbedrag opnieuw te voldoen. Bijvoorbeeld, dat je op die datum op vakantie bent, terwijl je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata schriftelijk hebt doorgegeven aan de autorijschool.
 • -    Als jouw examen niet doorgaat, omdat je geen geldig identiteitsbewijs bij je hebt, dan dien je de kosten van een nieuw examen opnieuw te voldoen.

4. Indien het examen geannuleerd wordt wegens slecht weer (mist, gladheid of andere weersomstandigheden) dan hoef je geen nieuwe aanvraag te betalen, dan wordt het examen opgeschoven naar een andere datum.
5. Indien het examen geannuleerd wordt wegens defect voertuig en er ook geen andere lesauto beschikbaar is, hoef je geen nieuwe aanvraag te betalen, dan wordt het examen opgeschoven naar een andere datum.
6. Mocht de kandidaat niet het aantal geadviseerde lessen nemen voor het examen, dan behoudt de instructeur het recht de kandidaat niet af te laten rijden en de kosten door te berekenen aan de kandidaat. Onder examen wordt ook een tussentijdse toets verstaan, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Artikel 5

1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen. Hierbij dien je rekening te houden met een opzegtermijn van twee weken. Voor de lessen die binnen die twee weken ingepland zijn, behoudt Autorijschool John Nix het recht deze lessen geheel in rekening te brengen.
2. Heb je wel een vast aantal lessen of een lespakket afgesproken, dan kun je alleen stoppen met de opleiding indien hier voor een ernstige medische reden is. Het moet dan zo zijn dat van jou niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Autorijschool John Nix behoudt het recht te oordelen over het gewicht van de reden.
3. Als je kunt stoppen met een geaccepteerde reden, dan dien je wel te betalen;

 • -    De administratiekosten
 • -    Het door Autorijschool John Nix betaalde examengeld (CBR)
 • -    Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert Autorijschool John Nix jouw lesgeld, verminder met;
  • a)   de lessen die al gereden zijn,
  • b)   de administratiekosten,
  • c)   de kosten voor het CBR (TTT en praktijk examen),
  • d)   de kosten voor het CBR die al door de rijschool betaald zijn aan het CBR worden niet in mindering gebracht.

4. Heb je een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (lespakket) afgesproken, en je wilt stoppen zonder geldige reden:
Autorijschool John Nix behoudt het recht te oordelen over het gewicht van de reden dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het betaalde lespakket. Wel zal na het bekend maken van stoppen met de rijopleiding het lespakket nog 6 maanden geldig zijn na datum van bekendmaking van stoppen.
5. Tevens kan Autorijschool John Nix besluiten om te stoppen met de overeenkomst. Dit kan alleen gebeuren indien er een ernstige
reden voor is, dat niet verwacht kan worden, dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruit betaald, dan moet Autorijschool John Nix de nog niet afgenomen rijlessen aan je terug betalen.

Na het lezen van deze voorwaarden hoop ik, John Nix, instructeur en eigenaar van Autorijschool John Nix, op een plezierige en prettige samenwerking!